Sản phẩm của chúng tôi chỉ được bán trực tuyến.

Địa chỉ bưu chính của chúng tôi là: 344 King George’s Ave, Lavender, Singapore

Điện thoại: +65 8335 5062

Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo số contact@dreamiie.com hoặc liên hệ với chúng tôi trên Messenger